Formularz rejestracyjny

ZASADY Street Art Competition

Miejsce i termin. Konkurs plenerowy odbędzie się na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, przy ul. Piłsudskiego 60, w dniu 8 czerwca (sobota) 2024 r. w godz. 10:30 - 15:30, w trakcie miejskiego wydarzenia II edycji Botanicznej Sceny Premier, którego organizatorem jest Miejski Ogród Botaniczny.

Organizator Konkursu. Organizatorem Konkursu jest Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA oraz MASTERPEACE wraz z Partnerami.

Uczestnicy.Konkurs skierowany jest do zespołów młodzieży z Zabrza, w wieku 15 - 25 lat. Przez “zespół” rozumie się grupę współpracujących w konkursie uczestników, składającą się z 2 do 5 członków, które zostaną wyłonione w kwalifikacji konkursowej do 1 czerwca 2024 r.

Temat Konkursu. Konkurs polega na wykonaniu przez zespoły w zadanym czasie (5 godzin) pracy plastycznej, tworzonej na żywo, w obecności publiczności i jury konkursowego, na udostępnionej przez organizatora powierzchni, o wymiarach 120x200 cm, pokrytej gruntem w kolorze białym. Tematem prac jest idea “Moje miasto i ja w nim”. W pracach mają się znaleźć wątki nawiązujące do miasta Zabrze, zawierające elementy związane z ekologią. Bazą jest Przyszłość Zabrza - Zabrze 2064 funkcjonującego na Zasadach Doughnut Economics (Ekonomii Obwarzanka). Technika prac - dowolna. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w pracach elementów niezgodnych z prawem, szerzących mowę nienawiści, czy promujących zachowania rasistowskie.

Zgłoszenia Zespołów uczestniczących w Konkursie. Zgłoszenia uczestniczących w Konkursie Zespołów odbędą się od dnia 24 maja 2024 r. do godz. 23:59 w dniu 4 czerwca 2024 r. wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony w niniejszym ogłoszeniu na stronie https://masterpeace.pl/MojeMiasto. O kwalifikacji do Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (SMS oraz e-mail) do 5 czerwca 2024 r. Wymagane jest potwierdzenie uzyskanej kwalifikacji przez uczestnika. Zakwalifikowane Zespoły, w dniu konkursu, obejmują poszczególne stanowiska konkursowe, które zostaną im przydzielone w publicznym losowaniu.

Ocena prac i nagrody dla uczestników. Po upływie czasu konkursu, prace w tajnym głosowaniu, oceni 5 osobowe jury konkursowe, które przydzieli odpowiednio I, II i III nagrodę, pozostali uczestnicy zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i upominkami. Przyznana zostanie również, niezależnie, nagroda publiczności, w głosowaniu dokonanym w trakcie całego wydarzenia przez jego uczestników.

Zasady pokonkursowe. Po zakończonym konkursie wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora. Po zabezpieczeniu, prace konkursowe będą publicznie prezentowane w formie Galerii Ulicznej, umieszczonej na zewnętrznym ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego do ….. Po tym czasie Organizator zastrzega sobie możliwość zlicytowania prac, a środki uzyskane z licytacji przeznaczy na cel społecznie użyteczny.

Wszelkie informacje o konkursie i jego zasadach będzie można uzyskać pod numerem tel. 720 120 720 w dniach roboczych w godz. 10:00 - 18:00 oraz w dniu Konkursu w godz. 10:00 - 11:00 

NAGRODY: Karty Pluxee - Przedpłacone Karty Podarunkowe Systemu SODEXO Karty na przyjemności codzienności, wywołujące wielką radość nagrodzonych o łącznej wartości 2.700 zł

 

Sprawdź nas:

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.